You are here: Home » मिडिया / समाचार » गोप्य दरभाउ आव्हान सूचना

गोप्य दरभाउ आव्हान सूचना

गोप्य दरभाउ आव्हान सूचना

यसमा उल्लेखित भए अनुसारको गुणस्तर र मूल्य सहितको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना 

इमेल मार्फत पनि पेश गर्न सकिने छ ।  (इमेल mangalamav56@gmail.com