You are here: Home » नतिजा प्रकाशित » २०७७ सालको कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्मको नतिजा प्रकाशित

२०७७ सालको कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्मको नतिजा प्रकाशित

२०७७ सालको कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्मको नतिजा प्रकाशित

२०७७ सालको नतिजा प्रकाशित 

कक्षा ८ को  गाउँपालिकाले प्रकाशित गर्नेछ । 

कक्षा ९ प्राविधिक धारको नतिजा (आफ्नो रोल नं. टाइप गर्नुहोला) 

                                रिजल्ट