You are here: Home » नतिजा प्रकाशित » कक्षा ८ को नतिजा

कक्षा ८ को नतिजा

कक्षा ८ को नतिजा

२०७६ सालको नतिजा प्रकाशित

मंगला गाउँपालिकाद्वारा सञ्च‍ालन गरेको २०७६ सालको कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा निम्‍न  अनुसार प्रकाशित गरिएको छ ।